Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Pune

Něco velmi málo o džinismu/ A Very Few Facts About Jainism

Džinismus je indické náboženství, které hlásá, že každá duše může dosáhnout božského stavu. Džinismus podporuje myšlenku vývoje duše skrze vlastní rozvážnost and sebekontrolu. Cílem džinismu je uvědomění si pravé podstaty duše. Džinismus nevěří v boha, ale v nekonečnou božskost – každá duše je tvůrcem svého osudu, v tomto i v dalším životě.

Protože všechny živé bytosti mají duši, lidé si musejí davit pozor na své chování a činy. Džinismus dává důraz na rovnost veškerého života a podporuje nenásilí vůči všem bytostem, velkým či malým. To se týká i mikroskopických organismů.

Džinisté mají 5 základních etických principů (slibů):

Nenásilí, pravda (pravdomluvnost), nekradení, celibát (pro mnichy a jeptišky) a nevlastnictví (odpoutání se od materiálních věcí, míst a lidí).

Džinistický přístup k nenásilí dosahuje daleko za pouhé vegetariánství – džinisté mnohdy praktikují veganismus (nesmí se konzumovat mléčné výrobky a vejce) a někteří dokonce nejedí ani kořenovou zeleninu. Vyhýbají se zejména bramborám, česneku a cibuli. Nejoddanější džinisté nejí, nepijí a necestují po setmění (aby nesnědli nebo nezabili omylem nějaký hmyz nebo jiný malý organismus) a pijí pouze vodu, která byla převařená a pak zchlazená.

Džinističtí mniši a jeptišky chodí bosi a zametají si cestu před sebou, aby nezašlápli žádný hmyz.

Ačkoliv džinisté věří, že všechny duše jsou nedoknutelné, lidský život je podle nich nejvyšší formou života, proto je naprosto nemyslitelné, že by vědomě uškodili člověku nebo ho urazili.

Některé principy džinistů jsou podobné hinduistickým – obě náboženství věří v karmu a reinkarnaci.

Mahatma Gándhí byl některými džinistickými principy velmi ovlivněn a na jejich základech postavil svoji filisofii o nenásilí a pravdě.


Jainism is an Indian religion, that regards every living soul as potentially divine. Jainism encourages spiritual development through one's own personal wisdom and self-control. The goal of Jainism is to realize the soul's true nature. Jainism doesn’t believe in God, but in eternal divinity, and that every soul is the architect of its own life, here or hereafter.

Because all living beings possess a soul, great care and awareness is essential in one's actions in the incarnate world. Jainism emphasizes the equality of all life, advocating harmlessness towards all, whether these be creatures great or small. This policy extends even to microscopic organisms.

There are five basic ethical principles (vows) prescribed:

Non-violence, Truth, Non-stealing, Celibacy, Non-possession detach from people, places, and material things.

Jainism's stance on nonviolence goes far beyond vegetarianism. Many jains practice a lifestyle similar to veganism and others exclude root vegetables from their diets. Potatoes, garlic and onions in particular are avoided by Jains. Devout Jains do not eat, drink, or travel after sunset (to avoid killing by mistake any tiny beings like insects), and prefer to drink water that is boiled and then cooled to room temperature.

Jain monks and nuns walk barefoot and sweep the ground in front of them to avoid killing insects or other small beings. Even though all life is considered sacred by the Jains, human life is deemed the highest form of life. For this reason, it is considered vital never to harm or upset any person.

Jain Dharma shares some beliefs with Hinduism – both believe in karma and reincarnation.

Mahatma Gandhi was deeply influenced by Jain tenets such as peaceful, protective living and honesty, and made them an integral part of his own philosophy.

Žádné komentáře