Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Hawai`i

Havajské slovo kapu se obvykle překládá jako “zakázané” (také tapu – odtud pochází slovo tabu). Va staré Havaji je kapu prastarý systém pravidel a zákonů. Porušení kapu bylo většinou trestáno smrtí; porušení kapu totiž mohlo znamenat ohrožení moci vaší duše (mana), a proto se tresty tvrdě dodržovaly. Porušení kapu, byť třeba náhodou, znamenalo často okamžitou smrt.

Jedny z nejznámějších pravidel se vztahovala na styk s náčelníkem (králem) nebo osobami s velkou spirituální mocí (mana). Kapu (zakázané) bylo např. vstupovat do náčelníkova obydlí, být v jakémkoliv kontaktu s jeho vlasy či odstřižky nehtů, dívat se zpříma na náčelníka nebo být v jeho blízkosti s hlavou výše než on.

Kapu systém se také vztahoval na vztahy mezi muži a ženami. Muži a ženy například nesměli jíst společně. Některá jídla, jako vepřové, některé druhy banánů (protože jejich tvar připomíná fallus) nebo kokosy byly kapu pro ženy.

Přestože porušení kapu znamenalo trest smrti, byla zde jedna možnost, jak se z hříchu vykoupit. Provinilec musel uprchnout svým pronásledovatelům a dostat se na nejbliží místo pu`uhonua - chráněné útočiště.

Útočiště je chráněno vysokou zdí, která odděluje území krále od území chrámu, ale pokud se provinilci podařilo dosáhnout tohoto místa, byl zachráněn.

Místo je obklopeno ki`i, vyřezávanými sochami. V Hale O Keawe (hlavním chrámu) spočívají ostatky náčelníků, které dávají útočišti spirituální sílu, neboli mana. Náčelníci (ali`i) z Kony zde byli pohřbíváni 250 let.

Pu`uhonua O Hōnaunau (posvátné útočiště) se dalo dosáhnout pěšky (to ale bylo téměř nemožné, pokud jste odsouzeni k smrti) nebo přeplaváním zálivu (plného žraloků). Pokud se viníkovi podařilo dostat se na místo Pu`uhonua O Hōnaunau, kněz mu musel nabídnout očistu od hříchu (pokud by odmítnul, sám by byl ztrestán smrtí). Viníkovi tak začal nový život.


 

 

The Hawaiian word kapu is usually translated as "forbidden" (or tapu – here’s the origin for taboo). In ancient Hawaii, kapu refers to the ancient system of laws and regulations. An offense that was kapu was often a corporal offense; breaking kapu also often denoted a threat to spiritual power, or theft of mana, therefore the punishment was strictly enforced. Breaking one, even unintentionally, often meant immediate death.

Most famous are the restrictions placed upon contact with chiefs (kings), but these also apply to all people of known spiritual power (nama). It was kapu to enter a chief's personal area, to come in contact with his hair or fingernail clippings, to look directly at him and to be in sight of him with a head higher than his.

The kapu system also governed contact between men and women. In particular, men and women could not eat meals together. Furthermore, certain foods such as pork, some types of bananas (as they resembled a phallus), and coconuts were considered kapu to women.

The penalty for breaking these laws was certain death.  Your only option for survival is to elude your pursuers and reach the nearest pu`uhonua, or place of refuge. 

As you enter, the great wall rises up before you marking the boundaries between the royal grounds and the sanctuary. If you reached this sacred place, you would be saved. 

Many ki'i (carved wooden images) surround the Hale O Keawe (main temple), housing the bones of the chiefs that infuse the area with their power or mana. The ali'i (chiefs) of Kona were buried here for 250 years.

Pu`uhonua O Hōnaunau (City of Refuge) could be reached by foot (but this was almost impossoble, if you are on the wanted list) or by swimming across the bay (full of sharks). Once the petitioner arrived the priest would be obligated to offer them absolution, under pain of his own death should he refuse to do so. Thus life began anew for the sinner.