Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Vaticano (Vatikán/ Vatican)

Passetto di Borgo

IMG_1988.JPG

Passetto di Borgo, nebo jen krátce Passetto, je vyvýšený přechod, který spojuje Vatikán s Andělským hradem. Je to zhruba 800 m dlouhá chodba, která se nachází v okrsku Borgo. Postavena byla v r. 1277 papežem Mikulášem III.. V několika případech sloužilo Passetto jako úniková cesta papežů, když byli v nebezpečí.
Papež Alexander VI. použil Passetto v r. 1494, když Karel VIII. napadl město a papežův život byl v ohrožení.
Klement VII. tudy utekl do bezpečí během Rabování Říma v r. 1527. Vojska římského císaře Karla V. tentkrát vybili téměř celou Švýcarskou gardu na schodech Baziliky sv. Petra.
_______________________________________________________________________

The Passetto di Borgo, or simply Passetto, is an elevated passage that links the Vatican City with the Castel Sant'Angelo. It is an approximately 800 m long corridor, located in the rione of Borgo. It was erected in 1277 by Pope Nicholas III. On several occasions it served as an escape route for Popes in danger.
Pope Alexander VI crossed it in 1494, when Charles VIII invaded the city and the pope's life was in danger.
Clement VII escaped to safety through this passage during the Sack of Rome in 1527. Troops of the Holy Roman Emperor, Charles V, massacred almost the entire Swiss Guard on the steps of St Peter's Basilica.

Uvnitř přímo u vchodu do baziliky je Michelangelova Pietà (1499) - mistrovské dílo renesančního sochařství. Toto slavné umělecké dílo zobrazuje Ježíšovo tělo na klíně Panny Marie poté, co bylo sejmuto z kříže. Téma je původně ze severu, v té době bylo populární ve Francii, ale ještě ne v Itálii. Michelangelův  výklad piety je unikátní ve srovnání s předchozími uměleckými interpretacemi. Je to nesmírně důležité dílo, protože harmonicky spojuje renesanční ideál klasické krásy s naturalismem. Sousoší je jedním z nejdetailnějších Michelangelových děl.

Dne 21. května 1972 bylo sousoší značně poškozeno, kdy duševně narušený geolog Laszlo Toth vešel do baziliky a s pokřikem "Já jsem Ježíš Kristus!" zaútočil na sochu geologickým kladívkem. Lidé z přihlížejícího davu si odnesli několik kusů mramoru, které odletěly. Později byly některé kusy vráceny, ale např. nos Marie musel být zcela zrekonstruován z kousku mramu vyříznutého ze zad. Od útoku je socha chráněna neprůstřelným sklem.

Struktura díla je pyramidální, vrcholem pyramidy je hlava Marie. Sousoší se směrem dolů rozšiřuje a sleduje řasení Mariiných šatů až k základu, kterým je kus skály z Golgoty. Rozměry jsou celkem v nepoměru – Ježíšovo tělo je mnohem menší než Mariino. Přesto se poměr postav vzhledem k obtížnosti zobrazení těla dospělého muže v klíně ženy zdá zcela přirozený. Michelangelova kompozice Piety byla zcela odlišná od dříve vytvořených piet, neboť vytvořil Marii mladou a krásnou, ač to měla být spíše starší žena kolem 50ti let věku.

To, že je Marie zpodobněná velmi mladá, může mít několik vysvětlení. Jedním z nich je, že její mládí symbolizuje nezkaženou čistotu. Michelangelo sám říkával svému životopisci a příteli sochaři Ascaniovi Condivi:

Což nevíte, že cudné ženy zůstávají svěží mnohem déle, než ty, které nejsou cudné? O co více to platí v případě Panny Marie, která nikdy nezažila tu nejmenší necudnou touhu, která by mohla změnit její tělo?

Další vysvětlení naznačuje, že Michelangelo byl při zpracování tématu ovlivněn Dantovou Božkou Komedií, kterou miloval. V Ráji se modlí Sv. Bernard k Panně Marii a říká: "Vergine madre, figlia del tuo figlio" („Panenská Matko, dcero svého Syna”). Protože Kristus je jednou ze tří postav Boží Trojice, Marie je jeho dcera, ale je to také ona, kdo ho porodila.

Třetí výklad nabízí Condivi a zakládá ho vpodstatě na tom, co je citováno v předchozím odstavci: "Taková svěžest a mládí jsou zajisté zachovány nejen přirozenou cestou, ale také s pomocí Boží."

A další výklad navrhuje, že divák je vlastně dívá na obraz Panny Marie držící malého Ježíška - Jezulátko. Mariin mladistvý vzhled a zjevně klidný výraz v obličeji spolu s pozicí paží by mohl naznačovat, že ona vidí své dítě, kdežto divák vidí obraz budoucnosti.

A nakonec jeden moderní výklad: menší velikost Krista pomáhá objasnit jeho mrtvolnou slabost.  Jeho neživé tělo se nyní jeví nepatrné v matčině náručí.
_________________________________________________________________________
Right by the entrance to the Basilica is Michelangelo’s Pietà (1499) – a masterpiece of Renaissance sculpture. This famous work of art depicts the body of Jesus on the lap of his mother Mary after the Crucifixion. The theme is of Northern origin, popular by that time in France but not yet in Italy. Michelangelo's interpretation of the Pietà is unique to the precedents. It is an important work as it balances the Renaissance ideals of classical beauty with naturalism. The statue is one of the most highly finished works by Michelangelo.

A substantial damage to the work occurred on May 21, 1972 (Pentecost Sunday) when a mentally disturbed geologist named Laszlo Toth walked into the chapel and attacked the sculpture with a geologist's hammer while shouting "I am Jesus Christ". Onlookers took many of the pieces of marble that flew off. Later, some pieces were returned, but many were not, including Mary's nose, which had to be reconstructed from a block cut out of her back. After the attack it is now protected by a bullet-proof acrylic glass panel.

The structure is pyramidal, and the vertex coincides with Mary's head. The statue widens progressively down the drapery of Mary's dress, to the base, the rock of Golgotha. The figures are quite out of proportion, owing to the difficulty of depicting a fully-grown man cradled full-length in a woman's lap. The relationship of the figures appears quite natural. Michelangelo's interpretation of the Pieta was far different from those previously created by other artists, as he sculpted a young and beautiful Mary rather than an older woman around 50 years of age.

The Madonna is represented as being very young, and about this peculiarity there are different interpretations. One is that her youth symbolizes her incorruptible purity, as Michelangelo himself said to his biographer and fellow sculptor Ascanio Condivi:

Do you not know that chaste women stay fresh much more than those who are not chaste? How much more in the case of the Virgin, who had never experienced the least lascivious desire that might change her body?

Another explanation suggests that Michelangelo's treatment of the subject was influenced by his passion for Dante's Divina Commedia. In Paradiso (cantica 33 of the poem) Saint Bernard, in a prayer for the Virgin Mary, says "Vergine madre, figlia del tuo figlio" (Virgin mother, daughter of your son). This is said because, being that Christ is one of the three figures of Trinity, Mary would be his daughter, but it is also she who bore him.

A third interpretation is that suggested by Condivi shortly after the passage quoted above: simply that "such freshness and flower of youth, besides being maintained in by natural means, were assisted by act of God".

Yet another exposition posits that the viewer is actually looking at an image of Mary holding the baby Jesus. Mary's youthful appearance and apparently serene facial expression, coupled with the position of the arms could suggest that she is seeing her child, while the viewer is seeing an image of the future.

Finally, one modern interpretation suggests that the smaller size of Christ helps to illustrate his feebleness while in his state of death; no longer living, he now appears small in his mother's arms.