Svět Míši a Sandeepa/ Misa and Sandeep's World

Vítejte na našich stránkách. Chceme se s vámi na dálku podělit o naše radosti, zážitky a obrázky. // Welcome to our pages. We'd like to share our cheers, news and pictures.

■ Ayutthaya (Thai)

Ayutthaya (Ajutthaja) bylo siamské království, které existovalo v l. 1350-1767. Ayutthaya udržovala čilé obchodní kontakty s ostatními zeměmi a královstvími, včetně Číny, Vietnamu, Indie, Japonska a Persie, a později i s Portugalskem, Španělskem, Holandskem a Francií. V 16. stol. byla Ayutthaya považována za jedno z největších a nejbohatších měst východu. Dvůr krále Narai (1656-1688) udržoval silné vazby se dvorem francouzského krále Ludvíka XIV., jehož velvyslanci porovnávali město co do velikosti a bohatství s Paříží.
Ayutthaya (také psáno „Ayudhya”), hlavní město království, se nachází v údolí řeky Chao Phraya. Po Sukhothai bylo druhým siamským hlavním městem. Pozůstatky města, z nichž se zachovaly zbytky věží a gigantických klášterů, nám dávají představu o jeho bývalé slávě. Odhaduje se, že v Ayutthaya žilo již před r. 1600 n.l. asi 300.000 obyvatel; v r. 1700 to byl zhruba 1.000.000 obyvatel, což znamená, že Ayutthaya byla v té době jedno z největších měst na světě.
Ayutthaya je pojmenovaná po městě Ayodhya v Indii (rodiště Rámy v epické básni Ramayana; thajská verze je Ramakien -
Rámájana kontra Ramakian/ Ramayana vs. Ramakian). V roce 1767 bylo město zničeno barmskou armádou, což vedlo k rozpadu království.
___________________________________________________________________
Ayutthaya was a Siamese kingdom that existed from 1350 to 1767. Ayutthaya was friendly towards foreign traders, including the Chinese, Vietnamese, Indians, Japanese and Persians, and later the Portuguese, Spanish, Dutch and French. In the sixteenth century, it was described by foreign traders as one of the biggest and wealthiest cities in the East. The court of King Narai (1656–88) had strong links with that of King Louis XIV of France, whose ambassadors compared the city in size and wealth to Paris.
Ayutthaya (sometimes spelled "Ayudhya"), the capital of the kingdom, is located in the valley of the Chao Phraya River. It became the second Siamese capital after Sukhothai. Its remains, characterized by reliquary towers and gigantic monasteries, give an idea of its past splendour. It is estimated that Ayutthaya by the year 1600 CE had a population of about 300,000, with the population perhaps reaching 1,000,000 around 1700 CE, making it one of the world's largest cities at that time.
Ayutthaya is named after the city of Ayodhya  in India, the birthplace of Rama in the Ramayana (Thai, Ramakien -
Rámájana kontra Ramakian/ Ramayana vs. Ramakian). In 1767, the city was destroyed by the Burmese army, resulting in the collapse of the kingdom.